Publiczne Przedszkole w Złoczewie

98-270 Złoczew

ul. Kilińskiego 44

Tel: (43) 820-22-39

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZŁOCZEWIE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZŁOCZEWIE

 

 

Wymagania  związane ze stanowiskiem pracy:

 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkola, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575); rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2019 r. poz. 465),
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 •  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 • umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
 •  ukończone formy doskonalenia zawodowego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;
 • oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, b) o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie; c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie.

 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 1.08. do 5.08. 2019 r. do godz. 13.00 na adres: Publiczne Przedszkole w Złoczewie, ul. Kilińskiego 44, 98-270 Złoczew w sekretariacie przedszkola

Zakwalifikowani kandydaci   zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Złoczewie

• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: przedszkole.zloczew@interia.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela w Publicznym Przedszkolu w Złoczewie

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela w Publicznym Przedszkolu w Złoczewie

• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

Załącznik nr 1

 

 

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkały w ……………………………………………………………………………… ……………………………………………… (adres) legitymujący się dowodem osobistym                  nr ……... wydanym przez ……….. ważnym do dnia …..….oświadczam, że:

1)    posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;

2)   nie byłem/byłam* skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w takiej sprawie;

3) nie byłem/byłam* karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w takiej sprawie.

 

 

 

………………………………

                                                                                      (własnoręczny podpis) 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić

 

 

NA GÓRĘ