Publiczne Przedszkole w Złoczewie

98-270 Złoczew

ul. Kilińskiego 44

Tel: (43) 820-22-39

Statut Publicznego Przedszkola w Złoczewie

 

Statut

Publicznego Przedszkola w Złoczewie

 

Opracowano na podstawie:

Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59)

Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz. 649)

 

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I    - Postanowienia wstępne

Rozdział II   - Cele i zadania przedszkola

Rozdział III  - Sposób realizacji zadań przedszkola

Rozdział IV  - Bezpieczeństwo

Rozdział V   - Współdziałanie z rodzicami

Rozdział VI  - Organy przedszkola i ich kompetencje

Rozdział VII - Organizacja pracy przedszkola

Rozdział VIII- Zasady odpłatności

Rozdział IX  - Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział X   - Wychowankowie przedszkola

Rozdział XI  - Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

 

 1. Publiczne Przedszkole w Złoczewie, zwane dalej "przedszkolem", jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba  przedszkola mieści się w Złoczewie przy ulicy Kilińskiego 44.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Złoczew.
 4. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Gminy Złoczew, mieszczący się w Złoczewie ul. Szkolna 16.
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
 6. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje: Publiczne Przedszkole w Złoczewie
 7. Na pieczęci przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Publiczne Przedszkole

98-270 Złoczew

ul. Kilińskiego 44

tel. (43) 820 22 39

NIP 827-19-21-727

Regon 731626311

                                                                                                                                                           

 1. Adres e-mail przedszkola brzmi: przedszkole.zloczew@interia.pl
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Złoczew.
 3. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

 

 § 2

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

            1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Złoczewie;

            2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola w Złoczewie;

            3) nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i  każdego pracownika   pedagogicznego przedszkola;

2

            4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby             (podmioty) sprawujące pieczę zasępczą nad dzieckiem;

            5) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola przyjętych w procesie         rekrutacji;

            6) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola, efekty      realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania          przedszkolnego a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej; określone przez      Ministra Edukacji Narodowej w stosownym rozporządzeniu;

            7) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu         realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

            8) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola
            w Złoczewie;

            9) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć     program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu    o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem          specjalnym;

            10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium   Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu;

            11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Złoczew.

 

§ 3

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

      1) śniadanie;

      2) obiad;

      3) podwieczorek.

3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi        dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a             zatwierdza dyrektor.

5. Informacja o aktualnym, tygodniowym jadłospisie jest udostępniana rodzicom za

3

      pośrednictwem tablicy ogłoszeń.                                                                                                                                                      

 

 

§ 4

1.  Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 5

1.  Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić wydarzenia o charakterze publicznym, sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć, uroczystości, imprez otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

2. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym mowa  w ust.1.

                                                                                                                                                 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

            1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków       sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  i       poznawczym obszarze jego rozwoju;

            2) tworzenie warunków umożliwających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek      w poczuciu bezpieczeństwa;                                                                                                   4                                                                                                                                                                              

            3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i   umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

            4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci           doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom      rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

            5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do   poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i zrozumienia, z        poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

            6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, orginalność dziecka oraz potrzeby   tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

            7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  i          zachowań prowadzących do samodzielności, dbanie o zdrowie, sprawność ruchową i          bezieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

            8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                                            o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,             pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

            9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,        środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

            10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej      dziecko przyrody, stymulującej rozwój wrażliwości i umożliwających poznanie wartości   oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju         dziecka;

            11) tworzenie warunków umożliwających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów         techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania   intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

            12) współdziałanie z rodziacami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,    uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków

            umożliwających rozwój tożsamości dziecka;

            13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania        przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w          przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań      wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

            5

            14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych       o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk     istotnych dla jego  bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

            15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do     osiągnięcia przez nie poziomu umożliwającego podjęcie nauki w szkole;

            16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka             językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

            17) podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci;

            18) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do         zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

 

§ 7

 1. 1.      Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych  innych państw, korzystają  z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału dziecka na zajęciach religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego wniosku.
 3. Życzenie udziału w zajęciach religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 9

 1. Sposób realizacji podstawy programowej:

            1) przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na

            podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową         wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej     realizacji;

            2) nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespolem          nauczycieli lub program innego autora (autorów);

6

            3) dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu     do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor      przeprowadzić osobiście lub powołać do tego zespół nauczycieli lub doradcę      metodycznego wychowania przedszkolnego;

            4) program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;

            5) dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

            6) programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania        przedszkolnego;

            7) nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci;

            8) wymaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i     moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, a także        swobodne zabawy dzieci;

            9) w trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne   metody, zasady i fromy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i       możliwości dzieci;

            10) ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia       niepełnosprawności;

            11) nauczyciele systematycznie informują rodziców o postepach w rozwoju ich   dziecka,          zachęcają do wspólpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz         opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają    rozpocząć naukę w szkole;

            12) informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom w formie pisemnej         do 30 kwietnia.

§ 10

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwoju dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

                                                                                                                                                  7

 1. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:

            1) z niepełnosprawności;

            2) z niedostosowania społecznego;

            3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

            4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

            5) ze szczególnych uzdolnień;

            6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

            7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawnośc językowych;

            8) z choroby przewlekłej;

            9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

             sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

            10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą          środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

            11) z niepowodzeń edukacyjnych;

            12) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.

 1. Nauczyciele przedszkola i specjaliści mają za zadanie:

            1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości             psychofizycznych dzieci;

            2) określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień dzieci;

            3) rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu          dzieci,w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w    życiu przedszkola;

            4) podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w            celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

            5) współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w    szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku    utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz ocenę          efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania       dalszych działań.

 1. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

            1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

            2) wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej           interwencji.

 1. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonej obserwacji.                                                               8
 2. Jeżeli w toku tych czynności, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielaja natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

            1) zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych

            2) zajęcia specjalistyczne:

            a) korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w            tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

            b) logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;

            c) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawjających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

            d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami             rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i            pełnym uczesnictwem w życiu przedszkola,

            3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania                    przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą             reazlizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem            przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych           potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

            4) porad i konsultacji.

 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, którego zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicno – pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.
 3. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formuują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 4. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z

9

            wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu       dziecka.

 1. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.
 3. Dyrektor organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dziecka, które posiada  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną:

1) niepełnosprawnych;

2) niedostosowanych społecznie;

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1.  Przedszkole zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne, zajęcia specjalistycne i inne odpowiednie do indywidualnych potrzeb dziecka, integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym.
 2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor powołuje zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem wyznaczony przez dyrektora przedszkola. Rodzice mają prawo uczestniczyc w pracach zespołu.
 3. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformuowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu. Program opracowuje się na okres, na jaki wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż etap edukacyjny.
 4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa:

1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do wymagann edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, przez zastosowania metod i form pracy z dzieckiem;

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;

3) formy i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin;

4) działania wsperające rodziców dziecka;

10

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne odpowiednie do indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów;

7) w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

8) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

 1. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązuwaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

            1) porady;

            2) konsultacje;

            3) warsztaty;

            4) szkolenia;

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  organizowana jest i udzielana we współpracy z :

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:

            1) dziecka;

            2) rodziców dziecka;

            3) dyrektora przedszkola;                                                                                                      

            4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

            5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

            6) poradni;

            7) asystenta edukacji romskiej;                                                                                              

            8) pomocy nauczyciela;                                                                                                          11

            9) pracownika socjalnego;

            10) asystenta rodziny;

            11) kuratora sądowego;

            12) organizacji porządkowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

            13) asystenta nauczyciela.

 1. 24.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w formach wmienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

 

§ 11

 

 1. 1.      Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:

            1) zajęcia w języku polskim;

            2) realizaję treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;

            3) prowadząc nauczanie religiii w ramach planu zajęć przedszkolnych, których rodzice  wyrażają takie życzenie w najprostrzej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane         w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione w każdej chwili.

 1. 2.      Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola, poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.
 2. 3.      Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

§ 12

 

 1. 1.      Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

            1) 5 sal przedszkolnych mieszczących się w budynku przedszkola i 1 sali mieszczącej się w        budynku Szkoły Podstawowej w Złoczewie – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki,          wychowania i             kształcenia;

            2) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;                                                                             

            3) szatni;
            4) placu zabaw.                                                                                                                                                   

 1. 2.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsca aktywności ruchowej i obserwacji przyrodnicznych.                                                           12
 2. 3.      Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.
 3. 4.      Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

§ 13

 1. 1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

            1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w       trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

            2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i   psychicznym;

            3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku, a w szczególności:

            1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz

            powierzchnię użytkową;

            2) wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty;

            3) przedszkole posiadam sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

            4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania    pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

 1. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadaja zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnie.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub  osobom upoważnionym.
 3. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. W grupach sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi woźna oddziałowa.
 5. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę odpowiednio do potrzeb grupy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel

      obowiązany jest niedopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca         zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.                                                 

13

§ 14

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców.   W systuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

            1) rodziców poszkodowanego dziecka;

            2) organ prowadzący przedszkole;

            3) pracownika służby bhp;

            4) społecznego inspektora pracy;

            5) radę rodziców.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 4. Każdy wypadek odntowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następst nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.
 6. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i innymi.                                                                                                                                                             
 7. 11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. policja, straż pożarna.                                                                               

 

§ 15

 1. 1.      Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.                                                              14
 2. 2.      Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym.
 3. 3.      Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Wyjątkiem są którkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na poczte itp.
 4. 4.      Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
 5. 5.      Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być także inna wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która:

            1) ukończyła kurs kierowników wycieczek;

            2) jest instruktorem harcerskim;

            3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki

            kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 1. 6.      Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.
 2. 7.      Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi, zobowiązani są do przedłożenia instruktarzu dotyczącego sprawowania opieki.

 

§ 16

 1. 1.      W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

            1) dzieci przyprowadzają i odbieraja z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez           rodziców;                                                                                                                             

            2) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę      nauczyciela;                                                                                                                                          3) rodzice mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do     przyprowadzania i      odbierania ich dziecka z przedszkola, przedkładając upoważenienie nauczycielom           prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię

15

osoby upoważnionej, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego;

            4) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola lub za             pośrednictwem innego pracownika przedszkola;

     5) rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do momentu             przekazania go nauczycielowi i od chwili odbioru dziecka od nauczyciela;

            6) rodzice  przejmują odpowiedzialnośc prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z         przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

            7) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w        przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona     zapewnić dziecku bezpieczeństwa;

            8) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora       przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności        dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

            9) odmowa wydania dziecka dotyczy także rodzica w przypadku, gdy stan jego będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa lub wobec, którego sąd wydał

            decyzję o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich/władzy rodzicielskiej, w tej            sytuacji nauczyciel, próbuje skontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka         oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola;

            10) rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego     nie uczynią, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora      podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

 1. 2.      Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadmieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia

                                                                      

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

§ 17

 1. 1.      Rodzice  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego                                                                                                                                                       

            oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego       rozwoju.

 1. 2.      Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:

            16

            1) zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2        razy w ciągu roku;

            2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

            3) zajęcia otwarte dla rodziców nie rzadziej niż raz w roku w każdym oddziale;

            4) formy pomocy psychlogiczno – pedagogicznej dla rodziców  takie jak: warsztaty,       szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;

            5) uroczystości i spotkania okolicznościowe – wedlug kalendarza imprez;

            6) zebranie ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

            7) dni adaptacyjne w czerwcu i w ostatnim tygodniu sierpnia;

            8) kącik informacji dla rodziców;

            9) wystawy prac plastycznych dzieci;

            10) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy     wstępnej dzieci zawierającej aktualny poziom rozwoju i propozycji działań             wspomagających;

            11)  w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka                    i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 1. 3.      W przedszkolu jako organ przedszkola działa rada rodziców.

 

§ 18

 1. Rodzice mają prawo do:

            1) znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu;

            2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego            realizacji;

            3) planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału;

            4) uzyskiwaniu na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego    rozwoju;                                                                                                                                  

            5) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;

            6) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi przedszkola wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;

            7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącem            nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców          oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;

            8) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami;

            9) włączania się w organizację życia przedszkola;                                                               17

            10) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści.

§ 19

 1. Rodzice mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, a w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
 2. Przedszkole oczekuje od rodziców:

            1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;

            2) terminowego regulowania opłat;

            3) przestrzegania ustaleń organizacyjnych przedszkola;

            4) aktywnego współuczestnictwa w życiu przedszkola;

            5) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 20

 1. Organami przedszkola są:

            1) dyrektor przedszkola, zwanej dalej dyrektorem;

            2) rada pedagogiczna;

            3) rada rodziców.

 1. Kompetencje dyrektora:

            1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

            2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli   i        pracowników obsługi oraz administracji;

            3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

            4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju        psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

            5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji             stanowiących;                                                                                             

            6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia   o       tym stosowne organy;

            7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi    odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,     finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;                                                                     18

            8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne   i        higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;

            9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

            10) oraganizuje ewaluację i kontrolę wewnętrzną oraz monitoruje bieżąca pracę   przedszkola,

            11) oraganizuje wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych.

 1. Zadania dyrektora:

            1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia            radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

            2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

            3)gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;            4)sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie

            stopnia nauczyciela kontraktowego;

            5)przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze       sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

            6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych          warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych   i         higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;

            7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem             zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

            8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia             organowi prowadzącemu;

            9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

            10) wykonywanie  obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;

            11) współpracowanie z rodziacmi, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi        i kontrolującymi;                                                                                                                    

            12) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz            innych pracowników przedszkola;

            13) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;                                                                                                                                                           

            14) wystepowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

            15) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

            19

            16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia   specjalnego dziecka;

            17) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi             przepisami;

            18) powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

            19) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

            20) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w      czase zajęć oranizowanych przez przedszkole;

            21) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

            22) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego;

            23) organizowanie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci           

            niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem       społecznym;

            24) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z         działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz za  wydawanie przez   przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

            25) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

            26) dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy w przypadkach          określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

            1) wykonuje uchwały Rady Gminy Miejskiej w Złoczewie w zakresie działalności          przedszkola;

            2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzezcz pomocy dzieciom  i          ich rodzinom.

            3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o oderębne przepisy;

            4) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

            5) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych                                                                                                                                                               

            organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i             wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej       przedszkola.

 

 

20

§ 21

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni  w przdszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą byc zorganizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. W posiadaniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaposzone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady tj.: przedstawiciele organu

            prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

            zgodnie z regulaminem rady.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

            1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola w tym rocznego planu pracy;

            2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu;

            3)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

            4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

            5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym    sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu          doskonalenia pracy przedszkola;

            6) zatwierdzanie zmian w statucie przedszkola;

            7) zatwierdzanie regulaminu rady pedagogicznej.                                                                                                                                                          

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

            1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego     rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwględniając potrzeby       i zainteresowania dzieci;                                                                                                                                                                                                                                                                     

            2) projekt planu finansowego przedszkola;

            3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,  w     ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,     wychowawczych i opiekuńczych;                                                                                          21

            4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

            5) programy wychowania przedszzkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w          przedszkolu.

10.  Pozostałe kompetencje rady pedagogicz

NA GÓRĘ